Regulamin

Salamander Club Polska

 

SALAMANDER CLUB

Organizatorem programu lojalnościowego Salamander Club (dalej Klub) jest firma Salamander-Polska Sp. z o.o. (dalej Salamander) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5. Salamander Club jest adresowany do Klientów, dokonujących zakupów w Salonach firmowych Salamander na terenie Polski.
Członkiem Klubu może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada adres korespondencyjny w Polsce. Członkostwo w Klubie zapewnia stałym Klientom wiele korzyści, w tym możliwość dokonywania zakupów na preferencyjnych warunkach.
Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Klubu oraz określa prawa i obowiązki Członka Klubu.
Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie, nie mogą być przeniesione przez Członka Klubu na osobę trzecią.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM SALAMANDER CLUB

Aby zostać Członkiem Klubu należy:
 • dokonać jednorazowego zakupu w Salonie Salamander o minimalnej wartości 500,-zł.
 • wypełnić czytelnie i zgodnie z prawdą Formularz Rejestracyjny dostępny w Salonach Salamander, podając swoje dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu a w przypadku chęci otrzymywania informacji o nowościach i akcjach promocyjnych - adres e-mail.
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 • złożyć wypełniony i podpisany Formularz Rejestracyjny bezpośrednio w Salonie Salamander.
 • brak powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie Klienta w systemie Salamander Club.
 
Po dopełnieniu powyższego Klient otrzymuje Kartę Salamander Club (dalej Karta) i staje się pełnoprawnym Członkiem Klubu. Natychmiast może korzystać z rabatów i przywilejów, jakie zapewnia członkostwo. Każdy Członek Klubu może posiadać tylko jedno "konto" w Klubie.

 

KARTA SALAMANDER CLUB

Karty wydawane są w Salonach Salamander.
Każdy Członek Klubu otrzymuje jedną, podstawową Kartę z numerem ewidencyjnym (ean) oraz miejscem na podpis Członka Klubu ("konto podstawowe").

 
Karta zapewnia rabat na zakupy w firmowych
Salonach Salamander w Polsce w wysokości:
 • -10% na zakupy w sklepach regularnych (na towary w cenach regularnych).
 • -5% na zakupy w sklepach outlet (na towary w bonifikacie 30%).
 
Rabat na Kartę nie łączy się z innymi rabatami. Klient ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie rabatu.
Zgubienie lub zniszczenie Karty należy niezwłocznie zgłosić do firmy Salamander-Polska Sp. z o.o. e-mail'em na info@salamanderclub.pl lub osobiście w Salonie Salamander.

 

PRZYWILEJE DLA CZŁONKÓW SALAMANDER CLUB

A. Konto Premium
Zakupy dokonywane przy użyciu Karty Salamander Club są sumowane na tzw. "koncie" Członka Klubu.
1,-zł = 1 "Salamander punkt".
 

Członek Klubu, który zgromadził na "koncie" min. 5000 "Salamander punktów" (wartość zakupów 5000 zł) otrzymuje BONUS - Specjalną nagrodę w postaci "Shopping Card" o wartości 250 zł.

Okres rozliczeniowy dla "Konta Premium" trwa 1 rok.
Po roku od daty przystąpienia do Klubu stan "Konta Premium" ulega wyzerowaniu i Członek Klubu rozpoczyna od początku gromadzenie punktów.
Punkty zebrane w danym roku nie przechodzą na rok następny.
Wyzerowanie stanu "Konta Premium" nie ma wpływu na pozostanie Członkiem Klubu.
Informacje o stanie "Konta" można uzyskać pod numerem tel. 22 828 31 46 (po uprzedniej weryfikacji danych Klienta) lub emailem, skierowanym na adres info@salamanderclub.pl

 

B. Bonus -"Shopping Card"

 • "Shopping Card" jest terminowym, jednorazowym bonem rabatowym o wartości 250 zł
 • "Shopping Card" nie podlega wymianie na gotówkę
 • "Shopping Card" jest wydawana po nagromadzeniu min. 5000 "Salamander punktów" i przesyłana na adres korespondencyjny podany w Formularzu Rejestracyjnym lub na życzenie klienta do odbioru w Salonie Salamander.
 • "Shopping Card" może być zrealizowana wyłącznie w sklepach regularnych Salamander, przy zakupach towarów w cenach regularnych.
 • "Shopping Card" nie łączy się z innymi rabatami, w tym z rabatem na Kartę.
 • w przypadku zgubienia, zniszczenia albo uszkodzenia "Shopping Card", Salamander-Polska Sp. z o.o. nie wystawia duplikatu, ani nie zwraca nagromadzonych na "koncie" punktów.
 • w przypadku nieodebrania "Shopping Card", np. z powodu błędnie podanego adresu, nieczytelnego adresu lub jakichkolwiek innych powodów, "Shopping Card" zostaje unieważniona. Prawo do wykorzystania "Shopping Card" wygasa również w przypadku upływu terminu jej ważności. Termin ważności podany jest na "Shopping Card".

 

C. Akcje promocyjne (korzyści podczas krótkotrwałych i okresowych akcji)

 • możliwość preferencyjnych zakupów z rabatem wyprzedażowym na 1-2 tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem wyprzedaży.
 • możliwość udziału w akcji polegającej na obniżeniu cen towarów w określonych ramach czasowych, np. "Tydzień torebek".
 • udział w konkursach przeznaczonych wyłącznie dla CzłonkówKlubu.
 • uzyskiwanie zniżek związanych z akcjami świątecznymi.

Informacje o planowanych akcjach i rabatach będą umieszczane z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.salamanderclub.pl oraz przesyłane na adres e-mail (o ile adres e-mail, podany jest w Formularzu Rejestracyjnym).

 

ZASADY SALAMANDER CLUB

Karta Salamander Club jest wydawana bezterminowo.
Warunkiem przystąpienia do Salamander Club i korzystania z przywilejów, wynikających z Członkostwa jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie czytelnego podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
 

Przypadki nieudzielenia korzyści

1). Podpis na Karcie Salamander Club jest niezgodny z imieniem i nazwiskiem podanym w Formularzu Rejestracyjnym.

2). Numer ewidencyjny Karty (ean) lub podpis na karcie są nieczytelne.

3). Karta nie posiada cech określonych w Regulaminie. Zakończenie członkostwa 1). Członek Klubu świadomie podał nieprawdziwe dane podczas rejestracji 2). Członek Klubu nadużył korzyści, jakie oferował Klub lub popełnił inne działania niezgodne z Regulaminem Salamander Club 3). Członek Klubu sam zrezygnował z członkostwa.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient (Członek Klubu) własnoręcznym podpisem złożonym na Formularzu Rejestracyjnym (zawierającym jego dane) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Salamander-Polska Sp. z o.o., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa oraz podmioty współpracujące z Salamander-Polska Sp. z o.o. w celach związanych z Programem Salamander Club.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizowania. W przypadku zmiany adresu czy nazwiska, Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych. Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona na czas nieokreślony lub na czas działania Klubu. Klient w dowolnym momencie ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłając stosowne oświadczenie e-mail'em na adres info@salamanderclub.pl lub odo@salamander.pl lub składając je osobiście w Salonie Salamander.

Salamander-Polska Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o Ochronie Danych
Osobowych - RODO.
Salamander-Polska Sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych Klientów oświadcza, że nie będzie przekazywać tych danych osobom trzecim i innym podmiotom nie związanym z prowadzeniem Programu Salamander Club.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1). Salamander-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.salamanderclub.pl
2). Salamander-Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zakończenia programu Salamander Club w każdym czasie, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Salonach Salamander
lub na stronie internetowej www.salamanderclub.pl
3). Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Klienta poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym
4). Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Novák

Prezes Zarządu Salamander-Polska Sp. z o.o.